Producten getagd met fries

Meer info over Teake van der Meer De Wrald fan Teake van der Meer bij Luisterrijk.nl

De Wrald fan Teake van der Meer

Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van Piet Braam: It alde huske, De wrald fan Teake, Fiskje op it waad, De buorman, Myn famke, Beppe tet 80 jier, Nei de bradery Spreker(s): Teake van der Meer, Piet Braam

Meer info over Teake van der Meer Matsje fan Jan bij Luisterrijk.nl

Matsje fan Jan

Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van The Musicals: In runtsje Fryslân, Matsje fan Jan, It buthusbankje, Jan by de specialist, Jou my in kans Spreker(s): Teake van der Meer

Meer info over Jelle Krol Jonge Friezen mei kulturele ambysje bij Luisterrijk.nl

Jonge Friezen mei kulturele ambysje

Sympoasium ûnder de titel Fryslân en de wrâld 2.0 mei fjouwer lêzings oer ferskate aspekten fan (de ynfloed fan) Douwe Kalma. Friestalig. Spreker(s): Jelle Krol, Abe de Vries, Durk Gorter, Meindert Reitsma

Meer info over Lida Dykstra De skat fan jonker Jan bij Luisterrijk.nl

De skat fan jonker Jan

Mar hoe fynst in skat? Wêr bestiet sa'n skat út? En it alderbelangrykste: hat jonker Jan eins wol écht in skat begroeven yn de tún fan Ealamastate? Of is it mar in leginde...? Friestalig. Leeftijd 10+ Spreker(s): Lida Dykstra

Meer info over Jelle Bangma Keatse foar de krânse bij Luisterrijk.nl

Keatse foar de krânse

Jelke hâldt fan keatsen. Hy kin it goed, mar is ek bloedfanatyk! Gauris wint er de krânse, mar hy moat der wol hiel wat foar oer ha: in soad traine, gjin feestjes, betiid op bêd... Friestalig. Leeftijd: 10+ Spreker(s): Jelle Bangma

Meer info over Klaas Bruinsma Blomlêzing út 'e Spaanse poëzij bij Luisterrijk.nl

Blomlêzing út 'e Spaanse poëzij

Klaas Bruinsma lit de lêzer yn ús eigen memmetaal genietsje fan al it prachtige dat Spaanse dichters troch de ieuwen hinne skreaun hawwe, yn krêftige, linige fersrigels. Friestalig Spreker(s): Klaas Bruinsma

Meer info over Ep van Hijum Muoike klaptut bij Luisterrijk.nl

Muoike klaptut

In boek fol ferhalen, dy’t troch de bern sels betocht binne. Friestalig. Leeftijd: 10+ Spreker(s): Ep van Hijum

Meer info over Anny de Jong It is foar de hearen bij Luisterrijk.nl

It is foar de hearen

Oan de ein fan de fyftjinde ieu is der rûnom yn Fryslân striid. De Skieringers fjochtsje tsjin de Fetkeapers. En dan ha je noch de hearen fan de ferskillende stêden: se rôvje en plonderje as se de kâns krije. Friestalig. Leeftijd: 10+ Spreker(s): Anny de

Meer info over Charles Perrault De kat mei learzens oan bij Luisterrijk.nl

De kat mei learzens oan

3 Mearkes yn it Frysk: 'Lyts Tumke', 'De kikkert ut de wetterput' en 'De kat mei learzens oan'. Friestalig. Leeftijd: 4+ Spreker(s): Anita Braam, Engbert Braam, Piet Braam, Gebbien Braam, Peter Braam, Roelien Braam

Meer info over Friduwih Riemersma Klassikers yn de (Fryske) literatuer bij Luisterrijk.nl

Klassikers yn de (Fryske) literatuer

Sympoasium ûnder de titel 'Alde Meuk?' mei trije lêzings oer klassikers yn de Fryske literatuer. Friestalig Spreker(s): Fryduwih Riemersma, Tryntsje van der Steege, Eric Hoekstra

Meer info over Edgar Allan Poe Fryske horror bij Luisterrijk.nl

Fryske horror

Seis ferhalen en in oersetting, live opnommen op de Horrortour fan Regaad. Friestalig Spreker(s): Anne Tjerk Popkema, Willem Schoorstra, Aant Jelle Soepboer, Geart Tigchelaar, Douwe Kootstra

Meer info over Tiny Mulder Tin iis bij Luisterrijk.nl

Tin iis

In ferhaal foar jong en âld oer Fryske minsken dy't har libben ynsetten foar meiminsken. Friestalig Spreker(s): Geartsje de Vries

Meer info over Teake van der Meer Troch de jierren hinne bij Luisterrijk.nl

Troch de jierren hinne

Opname uit 1999 van het programma 'Troch de jierren hinne' van Teake van der Meer, met medewerking van Piet Braam. Liedjes en sketches in het Fries. Spreker(s): Teake van der Meer, Piet Braam

Meer info over Rients Gratama Tachtich Yn'e Bocht bij Luisterrijk.nl

Tachtich Yn'e Bocht

Opname uit 1980 van het programma Tachtich yn’e bocht van cabaretier Rients Gratama. Met liedjes en sketches in het Fries. Spreker(s): Rients Gratama

Meer info over Teake van der Meer Jan Turbo bij Luisterrijk.nl

Jan Turbo

Deze uitgave bevat Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer, afgewisseld met liedjes van Piet Braam. Spreker(s): Teake van der Meer, Piet Braam

Meer info over Teake van der Meer Efkes wat oars bij Luisterrijk.nl

Efkes wat oars

Een klein uur Friese humor om naar te luisteren. Hoogtepunten uit het programma van Teake van der Meer, Minze Dyksma en Griet Wiersma. Spreker(s): Teake van der Meer, Griet Wiersma, Minze Dijksma

Meer info over Teake van der Meer 40 jier lytse Teake van der Meer bij Luisterrijk.nl

40 jier lytse Teake van der Meer

Friestalige verhaaltjes van Teake van der Meer afgewisseld met liedjes van Griet Wiersma, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Teake van der Meer. Die gebeurtenis gaat niet ongemerkt voorbij. Spreker(s): Teake van der Meer, Griet Wiersma

Meer info over Gerben van der Zwaag Het allerbeste van Gerben van der Zwaag bij Luisterrijk.nl

Het allerbeste van Gerben van der Zwaag

De hoogtepunten uit het prachtige repertoire waarmee Gerben van der Zwaag, alias Siebren's Matsje het Friese publiek onbedaarlijk heeft laten lachen. Spreker(s): Gerben van der Zwaag

Meer info over Fred Rootveld It béste lân fan d'ierde bij Luisterrijk.nl

It béste lân fan d'ierde

Bijna 80 minuten Friestalige liedjes over Friesland en de 11 steden. Spreker(s): Durk Nota, Duo Rintsma, Henk van der Heide, Vera Molenaar, Ben Mol, De Notekrakers, De Musicals

Meer info over Teake van der Meer Teake set troch bij Luisterrijk.nl

Teake set troch

Registratie van Friese cabaretvoorstelling Teake Set Troch. Een heel uur Friese humor om naar te luisteren. Spreker(s): Teake van der Meer, Griet Wiersma

Pagina 2 van 6
Populaire tags