Assortiment

Producten getagd met Bornmeer

Meer info over Hylke Speerstra De treastfûgel bij Luisterrijk.nl

De treastfûgel

Yn De treastfûgel folget Hylke Speerstra it spoar fan twa famyljes út Hichtum. Friestalig Spreker(s): Hylke Speerstra

Meer info over Anne Tjerk Popkema De moaiste mearkes fan Grimm bij Luisterrijk.nl

De moaiste mearkes fan Grimm

De mearkes fan de Bruorren Grimm hearre ta de moaiste en bekendste ferhalen fan de wrâld. Al twa ieuwen lang sprekke se jong en âld oan. Friestalig. Leeftijd: 4+ Spreker(s): Anne Tjerk Popkema

Meer info over Tsjêbbe Hettinga Evening / Equinox bij Luisterrijk.nl

Evening / Equinox

Deze uitgave bevat alle door dichter Tsjêbbe Hettinga eigenstemmig in het Fries voorgedragen gedichten uit de bundel Evening / Equinox. Spreker(s): Tsjêbbe Hettinga

Meer info over Anne Feddema Skúnpútsersgúd bij Luisterrijk.nl

Skúnpútsersgúd

Bloemlezing uit de verhaaltjes in het Leewarders die Anne Feddema in 1985-1991 en 2002-2006 wekelijks voorlas op Omrop Fryslân. Bloemlezing úte ferhaaltsjes die Anne Feddema wekeleks foorlas op Omrop Fryslân. Spreker(s): Anne Feddema

Meer info over Wieke de Haan Optriuwe en ôfbliuwe bij Luisterrijk.nl

Optriuwe en ôfbliuwe

Ferhaleboek foar froulju dy't de uterste hâldberheidsdatum naderje, passearje of út 'e wei gean wolle. Friestalig. Spreker(s): Wieke de Haan

Meer info over Wieke de Haan Ophysje en delbêdzje bij Luisterrijk.nl

Ophysje en delbêdzje

Humoristyske ferhalen oer plastuiten, stofsûgers, kontaktadvertinsjes, fetslobberjen, weblogjende froulju, mobyltsjes, OMO-relaasjes en hygiëne op feestjes. Friestalig Spreker(s): Wieke de Haan

Meer info over Wieke de Haan Echt moai bij Luisterrijk.nl

Echt moai

Ferhalen oer it inerlik en uterlik fan Fryske froulju. Mar ek in boek oer de ynfloed fan heiten op dochters, oer beauty en glamour, de frouljusbeweging, it hawwen fan rimpels, it glêzen plafond, it belang fan it Frysk. Friestalig Spreker(s): Alida de Jong

Meer info over Anny de Jong Spikergek bij Luisterrijk.nl

Spikergek

Mette is gek op kompjûters. Se komt yn de kunde mei in firus dat samar fan de digitale de echte wrâld ynglidet. Friestalig. Leeftijd: 9-12 Spreker(s): Anny de Jong

Meer info over Hylke Speerstra Leafde en leed út de oerpolder bij Luisterrijk.nl

Leafde en leed út de oerpolder

Auteur Hylke Speerstra leest in het Fries een selectie van verhalen voor uit zijn boek 'De oerpolder'. Tsien ferhalen, foarlezen troch Hylke Speerstra. Friestalig. Spreker(s): Hylke Speerstra

Meer info over Hylke Speerstra Jabik en Dieuwertje bij Luisterrijk.nl

Jabik en Dieuwertje

Jabik en Dieuwertje, skippers op in kontenerskip foar it Europeeske binnenwetter, kinne net mear farre fanwege de froast en brûke it stillizzen om te trenen foar de alvestêdetocht. It sil in bar aventoer wurde... Spreker(s): Hylke Speerstra

Meer info over Hylke Speerstra De kâlde krústocht bij Luisterrijk.nl

De kâlde krústocht

Yn dit boek mei nije iisferhalen wurdt de lêzer meisleept op in spannende winterreis. Ûnder him heart er it skrassen fan de redens en it kreakjen fan it iis. Der glydt in hiele ieu oan him foarby. Friestalig Spreker(s): Hylke Speerstra