Algemene voorwaarden

1: Toepasselijkheid
De voorwaarden zijn van toepassing op Luisterboeken.nl. Luisterboeken.nl is een merk van Luisterrijk Webwinkels BV en is gevestigd aan de A. Hofmanweg 5a, 2031 BH  Haarlem. De klantenservice van Luisterboeken.nl is bereikbaar via [email protected]

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Luisterboeken.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Luisterboeken.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2: Prijzen en overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Luisterboeken.nl zijn vrijblijvend en Luisterboeken.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventueel apart benoemde verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Luisterboeken.nl. Luisterboeken.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

3: Betalingen
Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces binnen de aangegeven betaaltermijn. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Luisterboeken.nl.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Luisterboeken.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4: Levering
De door Luisterboeken.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5: Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Luisterboeken.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Luisterboeken.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6: Reclamering
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Luisterboeken.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Luisterboeken.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7: Aansprakelijkheid
Luisterboeken.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik van de diensten van Luisterboeken.nl ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Luisterboeken.nl. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.

8: Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Luisterboeken.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Luisterboeken.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Luisterboeken.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9: Klachten
Klachten over Luisterboeken.nl dienen schriftelijk (per e-mail, post of per fax) gemeld te worden. De klacht wordt binnen dertig dagen behandeld. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

10: Privacy Statement / Wet bescherming Persoonsgegevens
De wijze waarop Luisterboeken.nl omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers is opgenomen in de privacy verklaring.

11: Wijzigen voorwaarden
Deze voorwaarden van Luisterboeken.nl kunnen worden gewijzigd. De meest recente versie zal altijd op de website worden geplaatst. Indien u na een wijziging de voorwaarden van Luisterboeken.nl gebruikt, aanvaardt u de (gewijzigde) voorwaarden.

12. Toepasselijk recht
Deze voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht. Geschillen welke tussen aanbieder van de dienst en de gebruiker mochten ontstaan naar aanleiding van de voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschils bevoegde rechter.