Assortiment

It lân achter de heuvel - Bisteferhalen - Mindert Wijnstra

Lústerboek fan masterferteller Mindert Wijnstra. Friestalig. Leeftijd: 10+ Spreker(s): Mindert Wijnstra
€ --,-- Incl. btw
 Koop bij Luisterrijk.nl

Luisterfragment

Bisten binne krekt minsken. De iene is snoad, de oare dom, de tredde gemien. Mar gelokkich kinst der om laitsje yn dizze ferhalen.

Yn It lân achter de heuvel steane 30 âlde diereteltsjes, sammele en op 'en nij ferteld troch masterferteller Mindert Wijnstra.

Inhoud
Haatstik 1: It lân achter de heuvel
Haatstik 2: Libje as freonen en rekkenje as fijannen
Haatstik 3: Bidden leare
Haatstik 4: Wa't net sterk is, moat tûk wêze
Haatstik 5: In ezel as boargemaster
Haatstik 6: Dy komt hjir noait wer
Haatstik 7: Dat ha ik dien
Haatstik 8: Wêrom't de ielreager in knik yn 'e nekke hat
Haatstik 9: Hoe't de seehûn op 'e wrâld kommen is
Haatstik 10: Hoe't de bot in brike kop krigen hat
Haatstik 11: Wêrom't alle fûgels de houtekster útskelle
Haatstik 12: Wêrom't de ljip ek wol kivyt neamd wurdt
Haatstik 13: Hoe't de ûle in mûzefanger wurden is
Haatstik 14: Hoe't it komt dat de hûn syn iten fan de minske ha moat
Haatstik 15: Hoe't de flearmûs der kommen is
Haatstik 16: Wêrom't de swellen miggefange boppe de sleat
Haatstik 17: Wêr't de miggen weikomme
Haatstik 18: De foks ferliest syn hierren wol...
Haatstik 19: De wolf leart in leske
Haatstik 20: Foks, mûs en hazze
Haatstik 21: It gebed fan de guozzen
Haatstik 22: De foks en de hoanne
Haatstik 23: Fan alles
Haatstik 24: 'Jo geane jo gong mar'
Haatstik 25: De swarte hin
Haatstik 26: Mar fiif minuten
Haatstik 27: It glêzen each
Haatstik 28: Kij ferdiele
Haatstik 29: Troch de achterdoar
Haatstik 30: It âld hynder

Uitgegeven door: Afûk
Spreker(s): Mindert Wijnstra
Speelduur: 1 uur 52 min

Grootte: 80 MB

ISBN: 9789461492586