Assortiment

Spegelspreuk - Lida Dykstra

Spegelspreuk is in spannend aventoer oer de freonskip tusken in ûndernimmend prinske en syn lakei, Lodelakei. Friestalig. Leeftijd: 9+ Spreker(s): Lida Dykstra
€ --,-- Incl. btw
 Koop bij Luisterrijk.nl

Luisterfragment

Spegelspreuk is in spannend aventoer oer de freonskip tusken in ûndernimmend prinske en syn lakei, Lodelakei.

Ljouwert, 1757
De 9-jierrige Willem, prins fan Oranje, rint fan hûs fuort. Hy komt terjochte by syn beppe, Marijke Muoi. Dy wennet yn Ljouwert, yn paleis it Prinsessehof. Earst ferfeelt Willem him ôfgryslik. Mar dat feroaret as in âld wyfke yn it keunstkabinet fan it paleis in spegelspreuk útsprekt. Troch dy betovering komme, alle kearen as de klok tolve oeren slacht, bisten fan tegels ta libben. En ek noch in grutte man, dy't Willem de namme Lodelakei jout.

Tegearre mei Lodelakei besiket Willem de spegelspreuk om te kearen. Want de betovering begjint hieltyd mear út de hân te rinnen. It wurdt in striid tsjin de klok. Willem en Lodelakei reizgje dwers troch Ljouwert, soms midden yn de nacht. Sil it har slagje de stêd te rêden fan sân ferskuorrende, fjoerspuiende draken?

Spegelspreuk jout in soad nijsgjirrige ynformaasje oer de stêd Ljouwert en it libben oan it hof fan Marijke Muoi yn 'e 18de ieu.
Dat skriuwster Lida Dijkstra keunsthistoarikus fan berop is, docht wol bliken. Der binne yn dit boek alderhanne histoaryske gegevens en ôfbyldings ferwurke.
Learsum, jawis. Mar boppe-al is Spegelspreuk in spannend aventoer oer de freonskip tusken in ûndernimmend prinske en syn lakei.

Inhoud
1: Willem wol Ljouwert yn
2: Wobbe en Krasser
3: Helje de hofmaster
4: Opsletten yn it paleis
5: Ferfele yn in apepakje
6: Op 'e nij Wobbe en Krasser
7: De spegelspreuk fan Foekje
8: Ik sil him wol pakke
9: De tegelman
10: Lode wurdt lym-en-oppaslakei
11: Wy nimme in hopke
12: Ik tink dat wy Knoop fun ha
13: Sneupe yn 'e bibleteek
14: De klok stiet, de klok rint
15: De leguaan
16: Yn 'e draachkoets
17: Willem en Lodelakei ha ruzje
18: Fest under de oaljefant
19: Ynbrekke by Foekje
20: Do net
21: Der is de hazze wer
22: Lode wurdt sketten
23: Willem kriget in palfrenier
De haadrolspilers
De rekwisiten
It dekor
In leske Fransk
In wurd fan tank
Uitgegeven door: Audiofrysk
Oorspronkelijke uitgever: Aed Levwerd
Spreker(s): Lida Dykstra
Speelduur: 2 uur 51 min

Grootte: 131 MB

ISBN: 9789461496324