Assortiment

De skat fan jonker Jan - Lida Dykstra

Mar hoe fynst in skat? Wêr bestiet sa'n skat út? En it alderbelangrykste: hat jonker Jan eins wol écht in skat begroeven yn de tún fan Ealamastate? Of is it mar in leginde...? Friestalig. Leeftijd 10+ Spreker(s): Lida Dykstra
€ --,-- Incl. btw
 Koop bij Luisterrijk.nl

Luisterfragment

Tekla, Timen, Roas en Atse fine it ferskriklik dat jonker Sibe syn state ferkeapje moat. Mar Sibom - sa't elkenien de âlde jonker neamt - kin net oars: it dak lekt. Op de muorren groeit skimmel, de flierren sitte fol môge... Sibom kin it grut ûnderhâld fan Ealamastate net betelje. Jan Hannes Hakbyl fan Walhalla-hotels wol de state graach keapje. Allinnich, dan wurdt it prachtige hûs wol ôfbrutsen om plak te meitsjen foar in modern hotel. En de fiver en de bosk wurde in swimbad en in golfbaan!

Dat mei net trochgean, fine de fjouwer bern. Ealamastate moat bliuwe! As se it ferhaal oer de skat fan jonker Jan hearre, krije se in idee. Sy sille dy skat sykje en fan de opbringsten kin de state opknapt wurde.

Mar hoe fynst in skat? Wêr bestiet sa'n skat út? En it alderbelangrykste: hat jonker Jan eins wol écht in skat begroeven yn de tún fan Ealamastate? Of is it mar in leginde...?

Ynhâld
Ynlieding
Yn it grutste geheim
1. In nuver briefke
2. Simmerfakânsje
3. De tsjinpartij
4. Tee mei bokkepoaten
5. It ferhaal fan jonker Jan
6. In putsje foar Olfert
7. De oanwizing
8. In hutkoffer fol snorrepiperijen
9. Professor Atse
10. Ien op ien
11. As in skaad
12. Fiskeman en skieppefrou
13. De twadde koker
14. Dea spoar
15. In straf treast-hapke
16. Klokkespul
17. De x
18. De iiskelder
19. Rêden
20. Beskerme troch it fjoer
21. In koperen kandler
22. It grêf fan jonker Jan
23. Kapitalen nêstinoar
24. Gatten yn 'e tún
25. De skat
26. Olfert nimt ûntslach
27. Aurelia Cornelia
28. Dochs noch
29. Feest
30. De butler

Uitgegeven door: Audiofrysk
Oorspronkelijke uitgever: Afûk
Spreker(s): Lida Dykstra
Speelduur: 3 uur 56 min

Grootte: 227 MB

ISBN: 9789460381089