Assortiment

Fan Duveldrek nei Hoarnestreek - Folksferhalen út de doarpen fan Frjentsjerteradiel - Jetske Bilker

Fan Duveldrek nei Hoarnestreek, in boek mei folksferhalen út Frjentsjerteradiel, optekene en foarlêzen troch Jetske Bilker, Neeltje Bonnema en Mindert Wijnstra. Friestalig Spreker(s): Jetske Bilker, Neeltje Bonnema, Mindert Wijnstra
€ --,-- Incl. btw
 Koop bij Luisterrijk.nl

Luisterfragment

Yn 2007 is de Stifting Frysk Spektakel Frjentsjerteradiel begûn mei it sykjen nei folksferhalen út alle doarpen fan Frjentsjerteradiel en dy hawwe se fûn! En sa is Fan Duveldrek nei Hoarnestreek ûntstien. In boek mei 30 ferhalen, foto’s, in hiel protte anekdoates, in rûte troch alle 16 doarpen, plattegrûnen fan de gemeente en de doarpen, in rûte yn elk doarp en histoaryske feiten fan de doarpen. Foar mear ynformaasje sjoch ek: www.fryskspektakel.nl.

Inhoud
Achlum
1 De brulloft dy't net trochgie
2 De bran
3 Duveldrek
Hitsum
4 Spoeken Hitsumer binnenpaad
Tsjom
5 Tuorkemjitters en lyntsjesnijers
Sweins
6 De geast op it tsjerkhof
7 Spoekerij by de Skalsumer mole
Peins
8 Hoantsjetille
9 Dwinger en spoekhus
10 Hoe't Peins en Sweins oan har namme komme
Skalsum
11 Prealgref fan Sicco fan Gosliga
Doanjum
12 De oarloch fan 1940-45 yn Rie
Boer
13 De stiennen ulebuoreden
14 Jankfoddefeesten
Rie
15 Ronde van Ried
16 Appelhof Dokter
17 It spoek fan Furdgum
Furdgum
18 Christina en Anne fan it Vossebosk
Tsjummearum
19 Harkemastate
20 De kampioen
21 Fiskersfrou wurdt boerinne
22 Heit fan trettjin bern
23 Fan in ferneamd kleaster nei in lan fol pun
Easterbierrum
24 Der blinkt wat oars as St Joris op e toer
25 De sjek wie foar Harm de Vries
25a De hege wier
26 Westerbierrum
27 De trije frijgesellen by de seedyk
28 It wite wiif
29 Liauckemastate
Pitersbierrum
Seisbierrum
30 De boerinne fan Veldzicht
Hjerbeam
Uitgegeven door: Audiofrysk
Oorspronkelijke uitgever: Utjouwerij Fryslân
Spreker(s): Jetske Bilker, Neeltje Bonnema, Mindert Wijnstra
Speelduur: 4 uur 11 min

Grootte: 235 MB

ISBN: 9789461496348