Assortiment

It beest fan de Westereen - Ate Grypstra

In spannend boek oer in bysûndere dûmny op de Westereen. Friestalig. Spreker(s): Douwe Kootstra
€ --,-- Incl. btw
 Koop bij Luisterrijk.nl

Luisterfragment

Wikipedia: It boek is in thriller, miskien sels wol in horrorboek. It genre wurdt ek beneidrukt troch de sin dy't foaryn it boek stiet: "Troch Steven Kingma, besoarge troch Ate Grypstra".

Steven Kingma stiet dêryn foar Stephen King. It ferhaal spilet him ôf yn de jierren tachtich, yn dy tiid ûntdekt in professor in manuskript, dat er graach útjaan wol. Omdat Grypstra keazen hat om it ferhaal him ôf spylje te litten yn it doarpke De Westereen, is it boek ek skreaun yn it Westereendersk. Sitaat: Op de achtergrûn klonk oargelmuzyk, dy’t hieltyd hurder ôfspile waard, as oft ien mei syn fûsten op de toetsen omhufte. Ik draafde oer in einleaze, tsjustere flakte en oer alles hinne lei it ljocht fan in ûnbidich grutte, bloedreade moanne oan de horizon.

Uitgegeven door: Audiofrysk
Imprint: Audiofrysk
Spreker(s): Douwe Kootstra

Speelduur: 5 uur 7 min

Grootte: 188 MB

ISBN: 9789460381317