Assortiment

Leafde en leed út de oerpolder - Hylke Speerstra

Auteur Hylke Speerstra leest in het Fries een selectie van verhalen voor uit zijn boek 'De oerpolder'. Tsien ferhalen, foarlezen troch Hylke Speerstra. Friestalig. Spreker(s): Hylke Speerstra
€ --,-- Incl. btw
 Koop bij Luisterrijk.nl

Luisterfragment

Op onnavolgbare wijze brengt Hylke Speerstra het platteland en zijn bewoners uit het verleden tot leven. Hij sprak meer dan tweehonderd Heidenskipsters en diepte familiegeschiedenissen uit aan de hand van dagboeken en documenten van officiële instanties. Een Speerstra gaat verder waar het geheugen van de huidige generaties verstek laat gaan, hij vult de verhalen aan: precies zo was het, of zo had het kunnen zijn.

Hylke Speerstra socht om in ferlerne mienskip en fûn dy yn it Heidenskip fan de njoggentjinde ieu. Hy hie petearen mei mear as twahûndert Heidenskipsters, âld-Heidenskipsters en oare belutsenen út de omlizzende doarpen en fiere omkriten. Hy djippe fergetten oantekeningen op, lies alde deiboeken en notysjes, sneupte yn argiven fan ynstansjes en famyljes, knope raffelige einen oan elkoar en folde de feiten oan mei fiksje.

Sa ûntstie it boek De oerpolder, dat yn 2006 ferskynde en binnen in jier fjouwer kear werprinte waard. Foar dit lústerboek selektearre de skriuwer tsien fan de moaiste ferhalen ut it boek. Hy lést se sels foar.
Uitgegeven door: Bornmeer
Oorspronkelijke uitgever: Uitgeverij Bornmeer
Spreker(s): Hylke Speerstra
Speelduur: 2 uur 7 min

Grootte: 172 MB

ISBN: 9789461492050