Wieke de Haan

Wieke de Haan (1959) schreef de verhalenbundelsOptriuwe en ôfbliuwe (2005) en Ophysje en delbêldzje (2006), beide nadrukkelijk geafficheerd als 'ferhaleboek foar froulju' en misschien mede daarom door velen bejubeld als Friese chicklit-literatuur, maar door anderen verguisd. Ze leverde ook een bijdrage voor de Friese versie van De Vagina Monologen.
Wieke de Haan Optriuwe en ôfbliuwe

Optriuwe en ôfbliuwe

Ferhaleboek foar froulju dy't de uterste hâldberheidsdatum naderje, passearje of út 'e wei gean wolle. Friestalig. Spreker(s): Wieke de Haan

€ 6,75
Wieke de Haan Ophysje en delbêdzje

Ophysje en delbêdzje

Humoristyske ferhalen oer plastuiten, stofsûgers, kontaktadvertinsjes, fetslobberjen, weblogjende froulju, mobyltsjes, OMO-relaasjes en hygiëne op feestjes. Friestalig Spreker(s): Wieke de Haan

€ 6,75
Wieke de Haan Echt moai

Echt moai

Ferhalen oer it inerlik en uterlik fan Fryske froulju. Mar ek in boek oer de ynfloed fan heiten op dochters, oer beauty en glamour, de frouljusbeweging, it hawwen fan rimpels, it glêzen plafond, it belang fan it Frysk. Friestalig Spreker(s): Alida de Jong

€ 8,25
Populaire tags