Sigrid Kingma

Sigrid Kingma (1989) doet een masteropleiding Nederlans met Fries als bijvak, is recensent en dichteres en bovendien zelf bezig met het schrijven van een kinderboek: “De literatuer dêr’t ik it oer ha sil, is it wurk dêr’t ik mei grut wurden bin. Yn de lêzing sil ik sawol troch ferskillende berne-eagen as fan ferskillende ynstitúsjes út nei de berneliteratuer sjen, sadat it hiele fjild oan de oarder komt.”
Meer info over Sigrid Kingma Literêre 4-stêdetocht - Lêzing 3: Fryske berneliteratuer bij Luisterrijk.nl

Literêre 4-stêdetocht - Lêzing 3: Fryske berneliteratuer

Fryske berneliteratuer.Ûntjouwing en foarútsjoch oan de hân fan de lêste 20 jier. Friestalig Spreker(s): Sigrid Kingma

Populaire tags