Hylkje Goïnga

Hylkje Goïnga (1930-2001) was een Nederlandse schrijfster, die voornamelijk in het Fries publiceerde. Ze is vooral bekend geworden met haar korte verhalen.
Hylkje Goïnga Nei it Park

Nei it Park

Op tige humoristyske, mar tagelyk oangripende wize beskriuwt Hylkje Goïnga de striid fan de deminte Martha om út it hûs foar âldere minsken te bliuwen. Friestalig Spreker(s): Jenny Boomsma-Eppinga

€ 5,00
Populaire tags