Friduwih Riemersma Klassikers yn de (Fryske) literatuer

Klassikers yn de (Fryske) literatuer

Sympoasium ûnder de titel 'Alde Meuk?' mei trije lêzings oer klassikers yn de Fryske literatuer. Friestalig Spreker(s): Fryduwih Riemersma, Tryntsje van der Steege, Eric Hoekstra

€ 6,00
Populaire tags